ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เปิดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ

Read more