ศาลยุติธรรมการ์ดไม่ตกหลังโควิดระบาดจม.เวียนย้ำหน่วยงานเข้ม!ตรวจคัดกรอง

ศาลยุติธรรมการ์ดไม่ตกหลังโควิดระบาดจม.เวียนย้ำหน่วยงานเข้ม!ตรวจคัดกรอง

กรุงเทพฯ-ศาลยุติธรรม การ์ดไม่ตก ออกหนังสือเวียน ย้ำหน่วยงานในสังกัดเข้มมาตรการคัดกรองป้องกันโควิด หลังสมุทรสาครระบาดระลอกใหม่ 

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.63 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า นาง เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งได้มีการหารือถึงการเเก้ปัญหาสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า

โดยประธานศาลฎีกา ได้มีคำสั่งออกหนังสือเวียนถึงหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมใจความว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ตลาดกุ้ง และหอพักศรีเมือง จ.สมุทรสาคร และได้มีมาตรการกำหนดพื้นที่ควบคุมโรคเด็ดขาด 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรของศาลยุติธรรม จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการดังนี้

1.สำรวจภายในหน่วยงานว่ามีบุคลากรในสังกัดพักอาศัย ในจ.สมุทรสาครเดินทางไปทำงานที่ศาลหรือหน่วยงานด้วยวิธีไป-กลับ หรือตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 มีบุคลากรเดินทางไปยัง จ.สมุทรสาครหรือไม่ และให้รายงานโดยด่วน

2.กรณีมีบุคลากรที่มีความเสี่ยงตามข้อ 1 ให้ผู้รับผิดชอบราชการศาลหรือผู้อำนวยการศาลแล้วแต่กรณี พิจารณาให้บุคลากรรายดังกล่าว Work from home และสังเกตอาการตนเองตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.63-3 ม.ค.64 หากพบว่ามีอาการให้รีบไปพบแพทย์ และให้รายงานศูนย์ฯ โควิด (ACAC) โทร 082-993-3752 ทราบโดยเร็ว

3.ให้บุคลากรในสังกัดทุกคน ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามที่คณะอนุกรรมการศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสำนักงานศาลยุติธรรม กำหนดโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้สำหรับคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าว ตั้งขึ้น
เมื่อปี 2563 โดยมติคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) สมัยนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ อดีตประธานศาลฎีกา  ซึ่งนางเมทินี ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการฯ ที่ได้ติดตามประเมินสถานการณ์ของการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรมมาโดยตลอด

โดยก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการศึกษาติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีฯ ก็ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีและด้านอื่นๆ ของศาลชั้นต้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละเดือนไว้ด้วยเพื่อให้การดำเนินงานของศาลชั้นต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในส่วนของแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีฯ ประจำเดือน ธ.ค.63 ก็ยังคงเน้นย้ำให้ศาลต่างๆ ใช้มาตรการอย่างเข้มงวดเเละต่อเนื่องต่อไปอย่างที่เคยทำมาตลอด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

สามารถคลิกอ่านรายละเอียดได้ตามลิงก์นี้

https://jla.coj.go.th/th/content/category/detail/id/1601/iid/221674