อพท.ร่วมม.นเรศวรพัฒนาไอเดียของฝากชุมชนนครไทย

อพท.ร่วมม.นเรศวรพัฒนาไอเดียของฝากชุมชนนครไทย

อพท.พื้นที่พิเศษ๔ ร่วมกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

อพท.ร่วมม.นเรศวรพัฒนาไอเดียของฝากชุมชนนครไทย

อพท.ร่วมม.นเรศวรพัฒนาไอเดียของฝากชุมชนนครไทยอพท.พื้นที่พิเศษ๔ ร่วมกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลกวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ (อพท.๔) ภายใต้ ดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมายให้ นางชวมล แพจุ้ย จนท.อพท.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยวิทยากร นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย,นางสาวทัตทริยา เรือนคา,นางสาวเยาวทัศน์ อรรถาชิต และผู้ช่วยวิทยากร นายเจนณรงค์ ทองห่อ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มาถ่ายทอดองค์ความรู้วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม พื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริการ จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้/เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)/เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก covid ๒๐๑๙เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าชุมชน รองรับนักท่องเที่ยว เกิดรายได้ในพื้นที่หลักสูตรการอบรม-เรียนรู้ Work Shop กระบวนการออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากผ้า(ผ้ามัดย้อม)-Work Shop แปรรูปผ้ามัดย้อม เป็นสินค้าที่ระลึก-Work Shop แปรรูปผ้าขาวม้า เป็นสินค้าที่ระลึก-แปรรูปเกลือท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าเป็นเกลือสปากลุ่มเป้าหมาย 30 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม เจ้าหน้าที่ อบต. คนในท้องถิ่น แม่บ้าน บุคคลว่างงาน และอื่นๆ กิจกรรมในครั้งนี้คาดหวัง ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาต่อยอด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ในพื้นที่ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวโดยชุมชุน กลุ่มท่องเที่ยวนครชุมพิษณุโลก

โพสต์โดย In news เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020

วันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ (อพท.๔) ภายใต้ ดร.ประครอง  สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ๔ มอบหมายให้ นางชวมล  แพจุ้ย จนท.อพท.๔ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ทางการท่องเที่ยว ณ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนครชุม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก โดยวิทยากร นางสาววรรณชลี  กุลศรีไชย,นางสาวทัตทริยา  เรือนคา,นางสาวเยาวทัศน์  อรรถาชิต และผู้ช่วยวิทยากร นายเจนณรงค์  ทองห่อ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร มาถ่ายทอดองค์ความรู้

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม พื้นที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถบริการ จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ได้/เพื่อยกระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีมาตรฐานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเกณฑ์การพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)/เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก covid ๒๐๑๙เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมทางการท่องเที่ยว พัฒนาสินค้าชุมชน รองรับนักท่องเที่ยว เกิดรายได้ในพื้นที่

หลักสูตรการอบรม-เรียนรู้ Work Shop กระบวนการออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์จากผ้า(ผ้ามัดย้อม)-Work Shop แปรรูปผ้ามัดย้อม เป็นสินค้าที่ระลึก-Work Shop แปรรูปผ้าขาวม้า เป็นสินค้าที่ระลึก-แปรรูปเกลือท้องถิ่น เพิ่มมูลค่าเป็นเกลือสปา

กลุ่มเป้าหมาย 30 ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนนครชุม เจ้าหน้าที่ อบต. คนในท้องถิ่น แม่บ้าน บุคคลว่างงาน และอื่นๆ กิจกรรมในครั้งนี้คาดหวัง ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ ไปพัฒนาต่อยอด เกิดเป็นผลิตภัณฑ์และกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ในพื้นที่ ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวโดยชุมชุน กลุ่มท่องเที่ยวนครชุมพิษณุโลก