ททท.พัทลุงแข้งเปตองผู้สูงอายุ

ททท.พัทลุงแข้งเปตองผู้สูงอายุ

การท่องเที่ยวฯพัทลุงจัดการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ เผยคนพัทลุยมีประชากร 5 แสนคนมีผู้สูงอายุ 12%

———————————————

https://www.facebook.com/Innews.page/

ผู้สื่อข่าว  จ.พัทลุง  รายงานว่า  เมื่อเวลาประมาณ  10.00  น.ที่สนามเปตอง  ภายในบริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง  อ.เมืองพัทลุง  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  เป็นประธานในการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ  ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง โดยนายสุรัตน์ จรณโยธิน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง ร่วมกับชมรมเปตองจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้น   ทั้งนี้  เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมทางการกีฬาและการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุ   ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะ  และการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี  มีความสมบูรณ์แข็งแรง  อันจะมีผลทำให้ร่างกาย  จิตใจ มีความสัมพันธ์กัน   มีความสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาว และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป

ทั้งนี้  จังหวัดพัทลุงมีประชากรมากกว่า  5  แสนคน  และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ  12  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง  ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว  ด้านกีฬา และนันทนาการ   การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาสู่การปฏิบัติอย่างเชื่อมโยงในระดับต่างๆ  จึงได้กำหนดดำเนินงานโครงการกิจกรรมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุจังหวัดพัทลุงขึ้น  โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ  100  คน