กทม.เดินหน้ามาตรการ3เก็บสกัดไข้เลือดออก

กทม.เดินหน้ามาตรการ3เก็บสกัดไข้เลือดออก

กทม.สั่งลุยมาตรการ3เก็บสกัดไข้เลือดออก “เก็บบ้าน-เก็บขยะ-เก็บน้ำ”ในช่วงฤดูฝน เผยมีผู้ป่วยสะสม 1,723 ราย เผยอายุ 5-14ปีมากที่สุด

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพฯ ประจำสัปดาห์ที่ 27 ปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 11 ก.ค. 63 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้รับรายงานเฝ้าระวังโรคจากสถานพยาบาลภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดังนี้ มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 1,723 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก อัตราป่วยตามกลุ่มอายุที่พบสูงสุดในกรุงเทพมหานคร 3 ลำดับแรก คือ 1. กลุ่มอายุ 5 – 14 ปี (62.24 ต่อประชากรแสนคน) 2. กลุ่มอายุ 15 – 34 ปี (51.14 ต่อประชากรแสนคน) และ 3. กลุ่มอายุ 0 – 4 ปี (31.34 ต่อประชากรแสนคน) ส่วนผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศ จำนวน 28,300 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมทั้งประเทศ จำนวน 20 ราย ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย การทำลายและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบริเวณบ้านของตน และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้น กรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัย ยังได้ดำเนินมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย (ชิคุนกุนย่า) ด้วยการดำเนินการดังนี้ 1. เก็บบ้าน ให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบ เป็นที่เกาะพักของยุง 2. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่อง สัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และ 3. เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด ป้องกันยุงลายไปวางไข่

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์การโรคไข้เลือดออกและวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ทางเว็บไซต์ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th/bmadcd/index