พะเยากระตุ้นตลาดท้องถิ่นชูแหล่งผลไม้คุณภาพ

พะเยากระตุ้นตลาดท้องถิ่นชูแหล่งผลไม้คุณภาพ

พะเยา…จังหวัดพะเยาพะเยา จัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี  เพื่อยกระดับราคาผลผลิตจังหวัดพะเยา ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้ากิจกรรมพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาด  และการประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตผลไม้คุณภาพดี  เพื่อยกระดับราคาผลผลิตจังหวัดพะเยา ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้ากิจกรรมพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มการตลาด  และการประชาสัมพันธ์  ซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดขึ้น   ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว  อำเภอเชียงคำ

โดยไม้ผลเป็นสินค้าการเกษตรสำคัญกลุ่มหนึ่งของจังหวัดพะเยา ข้อมูลปี 2563 มีไม้ผลชนิดที่สำคัญได้แก่ ลำไย ลิ้นจี่มะม่วง ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเปรียบเสมือนต้นน้ำที่มีความสำคัญก่อให้เกิดผลไม้คุณภาพดีออกสู่ตลาดลดปัญหาด้านราคาตกต่ำ ในช่วงฤดูกาล  ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค  ด้วยเหตุผลความจำเป็นดังกล่าวการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตการจัดการผลผลิตต้องดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการไปจนถึงการสร้างการรับรู้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง  การประชาสัมพันธ์แหล่ง ไม้ผลคุณภาพดี เป็นช่องทางที่จะช่วย เปิดโอกาส ให้เกษตรกรและผู้บริโภค ได้รับทราบอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

นิรันต์/พะเยา