กทม.จับมือภาคีบุกตรวจผับย่านราชเทวี

กทม.จับมือภาคีบุกตรวจผับย่านราชเทวี

กทม.จับมือภาคีเครือข่าย ตรวจเข้มสถานประกอบการย่านราชเทวี เน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

(25 ก.ค.63) เวลา 22.00 น. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานประกอบการ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย สำนักงานเขตราชเทวี สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตร้อน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ ณ โคโควอล์ค (Co-Co Walk) เขตราชเทวี

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) กำหนดให้มีการผ่อนปรนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระยะที่ 5 โดยในส่วนของสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ สามารถเปิดให้บริการได้ตามเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันเดียวกัน และงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ซึ่งก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบได้มีการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแบ่งทีมในการลงพื้นที่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมในบริเวณดังกล่าว โดยอาศัยหลักการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางราชการอย่างเคร่งครัด อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ การสแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ ลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาต์ การจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ การเว้นระยะห่าง การทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสร่วมกันบ่อยๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการดำรงชีวิดรูปแบบใหม่ (New Normal) เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม จากการลงพื้นที่ตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่าผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และข้อแนะนำในการปฏิบัติอย่างเข้มงวด โดยได้กำชับให้ดำเนินการปรับปรุงให้เรียบร้อย หากยังฝ่าฝืน เจ้าพนักงานจะพิจารณาบทลงโทษตามมาตราการ โดยอาจพิจารณาให้ปิดเป็นการชั่วคราว เพื่อดำเนินการปรับปรุงในทันที นอกจากนี้ได้กำชับให้สำนักงานเขตราชเทวี จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กวดขันตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง