กทม.เปิดหอเกียรติยศเขตสวนหลวงแห่งที่8

กทม.เปิดหอเกียรติยศเขตสวนหลวงแห่งที่8

กทม.เดินสายเปิดหอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง เก็บรวบรวมและแสดงผลงานของจิตอาสา หลังได้จัดหอเกียรติยศจิตอาสาพระราชทานแล้ว 8 สำนักงานเขต

4 ก.ค.63 เวลา 14.30 น. นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีเปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง” โดยมี นางวัลยา วัฒนรัตน์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพใต้ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพิธี ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 สำนักงานเขตสวนหลวง จากนั้น ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพแก่บุคลากรสำนักงานเขตสวนหลวง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีขอบทางเท้า และนำเครื่องอุปโภคบริโภคเติมตู้ส่งอิ่มบริเวณหน้าสำนักงานเขตสวนหลวง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสวนหลวง ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อทำหน้าที่อำนวยการ และประสานการปฏิบัติ เพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามแนวทางการปฏิบัติและพระบรมราโชบาย นอกจากนี้ได้จัดทำ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง” บริเวณโถงกลาง ชั้น 1 เพื่อรวบรวมกิจกรรมและแสดงผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาพระราชทาน เขตสวนหลวง ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานจิตอาสา 3 ด้าน ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ จิตอาสาภัยพิบัติ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้จัดทำ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ขึ้น เพื่อเป็นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งเป็นสถานที่ประกาศเกียรติคุณยกย่องจิตอาสาพระราชทาน ผู้ทำคุณงามความดีให้แก่ชาติบ้านเมือง โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งกำหนดจัดทำให้ครบทั้ง 50 สำนักงานเขต ปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เปิด “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” แล้ว จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตสายไหม สำนักงานเขตวังทองหลาง สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตบางเขน สำนักงานเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ และสำนักงานเขตสวนหลวง สำหรับประชาชนผู้สนใจ “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” สามารถเข้าเยื่ยมชมได้ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ตามวันและเวลาราชการ

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร รวมถึงประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งต่างมีความสำนึกและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎร์ให้ดีขึ้น ตลอดจนมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมไทยให้มีความผาสุกร่มเย็นตลอดไป