​​ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อุทิศดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ในการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 53 ปี (ชมคลิปคลิกๆ)

​​ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม และเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของผู้อุทิศดวงตาให้แก่สภากาชาดไทย ในการก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยครบรอบ 53 ปี

 

 

เมื่อ​วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา​ ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดงานครบรอบ 53 ปี การก่อตั้งศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย และมีพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้บริจาคดวงตาที่ถึงแก่กรรม โดยมี พระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายเตช บุนนาค​ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ บริเวณห้องโถงชั้นล่าง อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลลิดา ปริยกนก ผู้อำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กล่าวว่า

ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคดวงตาของประเทศไทย เพื่อนำดวงตาที่ได้รับจากการบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ ซึ่งต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา โดยวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2512 ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับดวงตาบริจาคจากผู้ถึงแก่กรรมเป็นคู่แรก นำไปผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยกระตาพิการ 2 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของผู้บริจาคดวงตา คณะกรรมการจัดหาและบริการดวงตาแห่งสภากาชาดไทย จึงมีมติให้วันที่ 17 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันศูนย์ดวงตาทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 53 ปี ที่ผ่านมา ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ดำเนินภารกิจในการจัดหาดวงตาบริจาคจากผู้เสียชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยกระจกตาพิการ อย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง

เห็นได้จากการจัดทำโครงการเชิงรุกต่างๆ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขของประเทศ และในปี 2559 เป็นต้นมาศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ดำเนินโครงการ “ดวงตาสดใส เทิดไท้ 84 พรรษา มหาราชินี” ทำให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้รับดวงตาบริจาคส่งมอบให้แก่จักษุแพทย์ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้เพิ่มขึ้น (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2561 มีผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา จำนวน 1,856 ราย) ส่งผลทำให้ผู้ป่วยกระจกตาพิการได้รับการรักษารวดเร็วขึ้น ตั้งแต่ก่อตั้งศูนย์ดวงตามาจนถึงเดือนกรกฎาคม 2561มีผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาไปแล้วทั้งหมดจำนวน 12,998 ราย

อย่างไรก็ตามดวงตาบริจาคที่จัดหาได้ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยที่รอคอยดวงตามีอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ถึงปัจจุบันเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวนทั่งหมด 11,792 รายการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม ถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ได้เชิญชวนทายาทของผู้อุทิศดวงตาที่ถึงแก่กรรม และศูนย์ดวงตาได้นำดวงตามาใช้ประโยชน์แล้ว รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เข้าร่วมในพิธีด้วย ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และข้อคิดเห็นในการบริจาคดวงตา ตลอดจนการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการบริจาคดวงตา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีระหว่างศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยกับประชาชน สอบถามรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย โทรศัพท์ 02 256 4039–40 (ในเวลาราชการ)

โกสินธ์​ จินาอ่อน​ รายงาน